بهترین بروکر فارکس در افغانستان

بازده سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

تعیین دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خدمات در اقتصاد ایران

بخش خدمات نزدیک به 57% از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، در کشورهای پر درآمد این سهم بیشتر بوده و به­طور متوسط 75% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می­دهد (WDI, 2012).با توجه به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد، ارائه اطلاعات کمی به صاحبان سرمایه و مدیران سرمایه­گذار در این بخش می­تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی نموده و مسیر رشد و توسعه­ی اقتصادی را هموارتر نماید. در این تحقیق با استفاده از یک روش توزیع تأخیری به تعیین دوره­ی زمانی بازدهی سرمایه­گذاری کل کشور، بخش غیر نفتی، بخش خدمات و زیربخش­های آنبا استفاده از داده­های سری زمانی 1386-1338 در ایران پرداخته­ایم. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که دوره­ی زمانی بازده سرمایه­گذاری برای بخش خدمات 6 سال است و بیشترین میزان بازدهی مربوط به سال سوم می­باشد. در بین زیر بخش­های خدمات، موسسات پولی و مالی، بازرگانی و خدمات اجتماعی نسبت به بقیه زیر بخش­های خدمات بازده بیشتری داشته و زود بازده­تر می­باشند. همچنین بطور متوسط طول و میزان بازدهی سرمایه­گذاری بخش خدمات به میزان قابل توجهی از بازدهی کل کشور پایین­تر است.

20.1001.1.23222530.1392.2.5.6.3

عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Output Duration of Investment in Service Sector in Iran

نویسندگان [English]

  • nader mehregan 1
  • mohamad hassan fotros 1
  • ebrahim faraji 2

Service sector has dedicated about %57 of GDP to itself in Iran.Even in high income countries this portion is almost %75 GDP (WDI, 2012). So it is expected that in the recent years this proportion of production in service sector would be more than the current one. As lots of investments compared to other sectors are made in service sector, the studying of investments in this sector is of great importance. In this study using Almon's dilatory distribution, we want to determine the output duration of investment in the whole country and also non-oil sector, service sector and its subsections in Iran to provide the investors with good ideas and suggestions and present criterion for the evaluation of the administers of the investments. Based on the results the output duration of investment for service sector is 6 years and the most efficacies occur in the third years. The duration and amount of investment's efficacy in service sector is considerably lower than the investment's efficacy of the wholeeconomy of the country.

نظام حسابداری مدیریت، فرایند تولید به موقع و نرخ بازده سرمایه گذاری

مدیران شاغل در محیط های تولیدی مبتنی بر JTT حداقل منابع را در اختیار دارند یا اینکه منابع مازاد بر نیاز خود را در دسترس ندارند. بر این اساس ممکن است با مشکلاتی در خصوص تامین مواد خام، انحرافات تولید، بی نظمی در جدول عرضه و تقاضا یا عدمکارایی پنهان مواجه باشند.بنابراین با بکارگیری نظام JTT و مکانیزه نمودن فعالیت ها، هزینه های تولید و هزینه های فعالیت کاهش می یابد، کیفیت محصولات افزایش یافته و از ظرفیت تولید با حداکثر سود بهینه استفاده می شود و طرفداران این نظام، تایید JTT بر حداقل نمودن هزینه، بدونتاثیر منفی بر کیفیت که موجب تولید و توزیع به موقع کالا و خدمات می شود، تایید نمودند.در این محیط، گزارشگری مالی اهمیت قابل توجه دارد . نظام حسابداری مدیریت به عنوان نظام گزارشگری مالی درون سازمانی، با در اختیار داشتن اطلاعات مرتبط با بکارگیری نظام JTT می تواند در تصمیم گیری به موقع مدیران سودمند واقع شود و به تبع آن یعنی با اتخاذ تصمیمات به موقع و کارآمد، استفاده از فرص تها به همراه نتایج حاصل از بکارگیری JTT نرخ بازده سرمایه گذاری و سودآوری شرکت را ارتقاء بخشد. اطلاعات مولفه های مذکور، بر پایه اطلاعات مرتبط با عملکرد از طریق نظام حسابداری مدیریت در محیط JTT فراهم می گردد. مقاله حاضر، نتیجه و حاصل یک تحقیق تجربی است که رابطه سه متغیر با اهمیت یعنی نظام مبتنی بر JTT و نظام حسابداری مدیریت و سودآوری (نرخ بازده سرمایه گذاری) در چهارچوب مطالعات انجام شده، بر اساس داده های جمع آوری شده از شرکت هایبورس اوراق بهادار تهران تبیین و آزمون شده است.در این مقاله نظام حسابداری مدیریت، فرایند تولید به موقع و نرخ بازد ه سرمایه گذاری مورد ارزیابی و مطالعه قرار می گیرد . داده هاینهایی مورد نیاز مطالعه، از طریق پرسشنامه و مصاحبه های شخصی به کنترل های مالی 55 شرکت فعال در صنایع مختلف پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، فراهم گردید. نتایج این مطالعه شواهدی را فراهم نمو د که اولاً بین نظام تولیدی مبتنی بر JTT با نظام حسابداری مدیریت در مقایسه با نظام سنتی رابطه معنی دارتری وجود دارد . به عبارتی، تعامل بین این دو به عنوان یک ضرورت مورد تایید مخاطبین پژوهش قرار گرفت . ثانیاً در نظام تولید، مبتنی بر JTT نقش اطلاعات گزارش شده ت وسط نظام حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران موثر است . تصمیماتی نظیر کاهش ضایعات، ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و تصمیمات ساخت یا خرید، قبول یا رد سفارش و تصمیمات قیمت گذاری ثالثاً اطلاعات تدارک شده توسط نظام حسابداری مدیریت در ارزیابی شرکت های با تولید مبتنی بر JTT و نظام حسابداری مدیریت در تصمیم گیری، موجب ارتقاء سودآوری می شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

نرخ بازده سرمایه گذاری: دفتری یا واقعی؟

نرخ بازده سرمایه گذاری، عمومی ترین مفهوم کلیدی است که معیار بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی و مالی می باشد. این نرخ با اهمیت ترین عاملی است که در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، ارزیابی کارائی مدیریت در بخش های اقتصادی یا خطوط تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این نرخ در صنایعی که تابع مقررات خاص دولت هستند معیار سقف قیمت فروش کالاها و خدمات می باشد. در این مق.

نرخ بازده سرمایه گذاری: دفتری یا واقعی؟

نرخ بازده سرمایه گذاری، عمومی ترین مفهوم کلیدی است که معیار بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی و مالی می باشد. این نرخ با اهمیت ترین عاملی است که در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، ارزیابی کارائی مدیریت در بخش های اقتصادی یا خطوط تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این نرخ در صنایعی که تابع مقررات خاص دولت هستند معیار سقف قیمت فروش کالاها و خدمات می باشد. در این مقا.

مدیریت سود و به موقع بودن اطلاعات حسابداری

هدف این مقاله بررسی ارتباط میان مدیریت سود و به موقع بودن اطلاعات حسابداری در 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی ده ساله از 1382 الی 1391 است . روش پژوهش توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد . آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود رابطه مستقیم با تاخیر در ارائه اطلاعات دارد. یعنی هر چه مدیریت سو.

بررسی رابطه فرایند چرخه ای دانش و نرخ بازده سرمایه

دراین تحقیق ما به بررسی رابطه مدیریت دانش سازمانی و موفقیت در شرکت های صنایع غذایی عضو بورس می پردازیم. برای ارزیابی فعالیت شرکت ها در زمینه مدیریت دانش از مدل فرایند چرخه ای دانش و برای ارزیابی موفقیت شرکت ها از معیار نرخ بازده سرمایه (rio) استفاده شده است. هدف ما در اصل بررسی تئوری مزیت های رقابتی دانش محور و رابطه مدیریت دانش و کسب مزیت رقابتی پایدار بوده است. نتایج حاصل نشان داد در میان مؤل.

مدیریت سود و به موقع بودن اطلاعات حسابداری

هدف این مقاله بررسی ارتباط میان مدیریت سود و به موقع بودن اطلاعات حسابداری در 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی ده ساله از 1382 الی 1391 است . روش پژوهش توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد . آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود رابطه مستقیم با تاخیر در ارائه اطلاعات دارد. یعنی هر چه مدیریت سو.

بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده سرمایه گذاری

ارزش افزوده اقتصادی معیار عملکردی ساده است و تصویر واقعی از ایجاد ثروت سهامداران را ارائه می دهد و در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، شناسایی فرصت هایی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه مدت همانند منافع بلند مدت به مدیران یاری می رساند. به عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی یک معیار موثر در کیفیت سیاست های مدیریتی و به عنوان شاخص قابل اتکایی از نحوه رشد ارزش شرکت در آینده محسوب می شود. در این پژوهش، وجود یا عدم وجود همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی(EVA)و نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)مورد بررسی قرار گرفته است و هدف پژوهش این است که آیا می توان از EVA به عنوان جایگزینی برای ROI استفاده نمود یا خیر؟ در این پژوهش بین EVA و ROI همبستگی وجود ندارد که دلیل اصلی آن، بالا بودن نرخ هزینه سرمایه می باشد. بالا بودن بازده سرمایه گذاری نرخ هزینه سرمایه به این دلیل تاثیر گذار است که در نتیجه بالا رفتن این هزینه، ارزش افزوده اقتصادی محاسبه شده برای شرکت ها برابر یا بیشتر از سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات NOPAT می شود که این موضوع به نوبه خود منجر به صفر یا منفی شدن ارزش افزوده اقتصادی می گردد. در این پژوهش بسیاری از شرکت ها نمونه آماری با وجود سود هر سهم مثبت و یا نرخ بازده بالا دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی بوده اند که دلیل این موضوع نیز بالا بودن میانگین هزینه سرمایه نسبت به بازده کسب شده است که در پی آن ارزش شرکت نیز کاهش یافته است. اگر EVA>0 باشد شرکت موفق عمل کرده و توانسته است برای سهامداران ثروت ایجاد نماید و اگر EVA>0 باشد شرکت به بازده ای معادل هزینه سرمایه دست یافته است و اگر EVA>0 باشد به معنای زایل شدن ثروت سهامداران است. نرخ بازده سرمایه گذار کمتر از هزینه سرمایه است و این امر باعث می شود که سهام به کسر در بازار فروخته شود.

ارزش افزوده اقتصادی ، نرخ بازده سرمایه گذاری ، نرخ هزینه سرمایه ، گردش مجموع دارایی ها ، سودخالص

برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!

محاسبه بازده صندوق سرمایه‌گذاری

روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که از محبوب‌ترین آن‌ها سرمایه گذاری در بورس و بازار سرمایه است. یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس نیز صندوق های سرمایه گذاری نام دارند که توسط یک کادر متخصص تاسیس و اداره می شوند. در این مقاله قصد داریم به موضوع محاسبه بازده صندوق سرمایه‌گذاری اشاره کنیم تا برای انتخاب صندوق مورد نظر خود این ملاک مهم را در نظر داشته باشید.

این ویدئو را حتما ببینید!

صندوق ‌سرمایه‌گذاری چیست؟

فعالیت در حوزه بورس و بازار سرمایه نیاز به دانش و تخصص کافی دارد. افرادی که می‌خواهند مدیریت دارایی خود را به دست متخصصین بسپارند، می‌توانند صندوق های سرمایه گذاری را انتخاب کنند. صندوق سرمایه‌گذاری عالی‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید.
در واقع صندوق یک شرکت است که سرمایه مردم را جمع‌آوری می‌کند و با روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری به آن‌ها سود می‌دهد. از طرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند که سود و ریسک صندوق های سرمایه گذاری مختلف با یکدیگر متفاوت است و ریسک و سود مختلفی دارند. برای انتخاب یک صندوق خوب و مناسب باید به معیارهایی چون میزان بازده آن توجه کنیم.

چگونگی محاسبه بازده صندوق سرمایه‌گذاری

منظور از بازده همان سودی بازده سرمایه گذاری است که از سرمایه‌گذاری نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود. افراد برای سنجش عملکرد سرمایه‌گذاری از نرخ بازده استفاده می‌کنند. نرخ بازده به صورت درصدی اعلام می‌شود.
اگر سود سرمایه‌گذاری را بر سرمایه اولیه تقسیم و آن را در 100 ضرب کنیم نرخ بازده به دست می‌آید. بنابراین برای محاسبه بازده یا سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از این فرمول استفاده می‌شود. بهتر است بدانید که بازده صندوق سرمایه‌گذاری به صورت دوره‌ای انجام می‌شود. البته قیمت ابطال یا فروش واحدها را در فرمول محاسبه بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعمال می‌کنند. برای مثال اگر فردی دو میلیون تومان سرمایه‌گذاری کند و سود سرمایه‌گذاری آن دویست هزار تومان باشد بازده صندوق ده درصد خواهد بود.
اگر فردی تعدادی واحد صندوق را با قیمت ابطال دویست هزار تومان خریداری کند و پس از یک ماه قیمت ابطال به دویست و بیست هزار تومان برسد. طبق فرمولی که گفتیم، بیست هزار تومان افزایش قیمت داشته است و بازدهی یک ماهه صندوق ده درصد بوده است.
البته در رابطه با صندوق‌های با پرداخت سود نقدی یا دوره‌ای، باید رقم سود نقدی را در فرمول به کار برد. برای مثال اگر فردی دویست واحد از صندوقی را خریداری کند و ماهانه بیست هزار تومان سود نقدی به صندوق آن تعلق گیرد. در حالی که قیمت ابطال صد هزار تومان باشد و پس از گذشت یک ماه به صد و ده هزار تومان برسد؛ در این صورت فرد در اثر افزایش قیمت واحد می‌تواند سود مرکب یا سود نقدی دریافت کند. در این صورت بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری به شکل زیر محاسبه می‌شود:

200×((110000-100000)+20000)=600000

می‌توان از نتیجه محاسبه این را دریافت کرد که در طول یک ماه، بازده صندوق سرمایه‌گذاری 600 هزار تومان بوده است.

بازده به چه معناست؟

در واقع بازده همان نرخ بازده است که به صورت درصدی بیان می‌شود. اگر میزان سود سرمایه‌گذاری را به سرمایه اولیه تقسیم کنیم و در نهایت آن را در 100 ضرب کنیم نرخ بازده به دست می‌آید. برای مثال اگر فردی یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری کند و سپس سرمایه آن به یک میلیون و صد و پنجاه تومان برسد می‌توان نرخ بازده صندوق سرمایه‌گذاری را 15 درصد اعلام کرد.
نرخ بازده شامل دو جزء است. جزء اول همان وجه نقد دریافتی از سرمایه‌گذاری است. اما جزء دوم منفعت یا زیان حاصل از تغییر قیمت دارایی است. با ذکر مثال این موضوع را واضح‌تر بیان می‌کنیم. برای مثال فردی 1000 واحد از صندوقی را با درآمد ثابت خریداری کرده است. پس از یک دوره به هر واحد از این صندوق 20 هزار تومان سود نقدی تعلق می‌گیرد. این فرد واحد را با خالص ارزش 10 هزار تومان خریداری کرده است در حالی که فروش خالص هر واحد، 125 هزار تومان است. بازده نقدی صندوق سرمایه‌گذاری این فرد به صورت زیر است:

1000×((125000-110000)+20000)=35000000

نحوه محاسبه سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیبی از دارایی‌های مختلف از قبیل سهام، سپرده بانکی و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. هر نوع صندوق با توجه به دارایی که دارد سود به سرمایه‌گذار می‌دهد. البته ریسک صندوق‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. برای مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام بیشترین سود را دارند. اما ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بیشتر است.

منظور از بازده روزانه سالانه شده چیست؟

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازده به صورت دوره‌ای اعلام می‌شود. یک نوع بازده دیگر در صندوق‌ها شامل بازده روزانه سالانه است. به این صورت است که یک روز خاص را در نظر می‌گیرند. سپس با توجه به آن روز خاص اگر صندوق در سال به اندازه روز مورد نظر بازدهی داشته باشد بازده سالانه بر اساس آن محاسبه می‌شود.
بهتر است بدانید که بازدهی و سود از فاکتورهای مهم فعالیت اقتصادی به حساب می‌آیند. شما باید با توجه به عملکرد و بازدهی، نوع صندوق سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنید. توصیه می‌کنیم از نحوه محاسبه سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری اطلاعات کافی به دست آورید. سپس با توجه به روحیه ریسک پذیر بودن یا نبودن خود نوع صندوق را انتخاب کنید.

سود حاصل از افزایش قیمت واحدهای صندوق

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس روش‌های مختلفی به سرمایه‌گذاران سود می‌دهند. ممکن است صندوق سرمایه‌گذاری سود دوره‌ای از قبیل یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه به سرمایه‌گذاران خود بدهد. اگر قرار بر این باشد که صندوق‌ها به صورت دوره‌ای به سرمایه‌گذار سود بدهند مدیر وظیفه دارد پس از پایان هر دوره سود را به سرمایه‌گذار انتقال دهد.
بهتر است بدانید که صندوق‌های با درآمد ثابت سود حاصله را به صورت نقدی به سرمایه‌گذار پرداخت می‎کنند. افرادی که ریسک‌پذیر نیستند می‌توانند این نوع صندوق‌ها را انتخاب کنند. می‌توان گفت شباهت صندوق‌های با درآمد ثابت به سپرده‌های بانکی بسیار زیاد است. زمانی که صندوق سود نقدی را به سرمایه‌گذار پرداخت کند ارزش واحدهای صندوق با قیمت مبنا محاسبه خواهد شد. صندوق همای آگاه از صندوق‌‌های درآمد ثابت است که سود ماهانه پرداخت می‌کند. این صندوق‌ با توجه به تجربه، تخصص و اعتبار برند آگاه توانسته در رتبه اول بازدهی در میان تمامی صندوق‌های درآمد ثابت قرار بگیرد.
جالب است بدانید که سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام از طریق افزایش قیمت واحدها صورت می‌گیرد. زیرا این نوع صندوق سرمایه گذاری دارای نوسان قیمت سهام است. بنابراین نمی‌توان برای این نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری رقم سود خاصی را تعیین کرد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام در بازار فعال هستند اما ریسک آن‌ها بسیار زیاد است. سرمایه‌گذار پس از پایان هر دوره می‌تواند واحدها را بفروشد و به صورت نقدی سود خود را دریافت کند. در حالی که اگر واحد خود را نفروشد ممکن است به سود قابل توجهی دست پیدا کند. یکی از پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار، صندوق مشترک آگاه است. این صندوق سرمایه‌گذاری از زمان تاسیس تا کنون توانسته است بیش از 36000 هزار درصد بازدهی داشته باشد.
یکی دیگر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پربازده، صندوق هستی بخش آگاه با نماد «آگاس» است. این نوع صندوق سرمایه‌گذاری، سود نقدی به سرمایه‌گذار پرداخت نمی‌کند اما از زمان تاسیس تا کنون بازده سرمایه گذاری بیش از 3000 درصد بازدهی داشته است.
از دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به نوع مختلط اشاره کرد. این نوع صندوق‌ها مشابه صندوق‌های سهامی هستند. سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط از طریق افزایش بهای واحدها تعیین می‌شود. یک نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با نام صندوق نیکوکاری یکم وجود دارد که در دوره‌های سه ماهه به سرمایه‌گذار سود نقدی پرداخت می‌کند. این نوع صندوق سرمایه‌گذاری از زمان تاسیس تاکنون 1942% برای سرمایه‌گذاران بازدهی داشته است.

جمع بندی

در این مقاله نحوه محاسبه بازده صندوق سرمایه‌گذاری را شرح دادیم و گفتیم که صندوق‌ها انواع مختلف دارند و نوعی از آن‌ها سود دوره‌ای از قبیل یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند.

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در ترکیه

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در ترکیه

سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری در املاک ترکیه چقدر است؟

بازده سرمایه گذاری را می توان به عنوان درصدی تعریف کرد که بین سود خالص و هزینه سرمایه گذاری ناشی از سرمایه گذاری برخی منابع برآورد می شود. به عبارت دیگر، بازده سرمایه گذاری بالاتر به معنای سود مثبت سرمایه گذاری نسبت به هزینه آن است. بازگشت سرمایه (ROI : Return on investment) به عنوان یک معیار عملکرد برای ارزیابی موثر بودن یک سرمایه گذاری یا مقایسه کارآمدی بسیاری از سرمایه گذاری‌های مختلف استفاده می شود. در شرایط صرفاً اقتصادی، بازده سرمایه‌گذاری یکی از راه‌های مرتبط کردن سود به سرمایه سرمایه‌گذار است.

لازم به ذکر است که روش محاسبه بازده سرمایه گذاری املاک در ترکیه با سایر سرمایه گذاری‌ها در مناطق دیگر متفاوت است، جایی که سرمایه موجود در ملک ارزش واقعی خود را حفظ می کند و ممکن است ارزش ملک اغلب افزایش یابد تا به درصد سالانه برسد. سود از طریق بازده سرمایه گذاری که با فروش مجدد یا اجاره تا 20٪ از ارزش اصلی دارایی حاصل می‌شود.

معرفی بهترین مناطق سرمایه گذاری در املاک ترکیه در سال 2022

بازار املاک و مستغلات در ترکیه از نظر مناطق سرمایه گذاری دارای تنوع زیادی است و پروژه‌های مسکونی توسعه یافته آن در استان‌ها و شهر‌های مختلف ترکیه توزیع شده است.

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در ترکیه

در حقیقت هر یک از استان‌های ترکیه دارای ویژگی‌های منحصر بفردی در دارایی‌های خود هستند که آن را از سایر شهر‌ها متمایز می‌کند. بهترین مناطق سرمایه گذاری املاک در ترکیه در سال 2022 به شرح زیر است :

استانبول : استانبول معروف به شهر دو قاره، شامل پروژه‌های مسکن با مهندسی شهری متمایز است. این پروژه‌ها در تعدادی از مناطق در قاره‌های آسیا و اروپا توزیع شده‌اند که برجسته‌ترین آنها عبارتند از: Basaksehir، Şişli، Kağıthane، Levent، بشیکتاش (Beşiktaş) در سمت اروپایی و اوسکودار بیکوز (Üskudar Beykoz)، کادیکوی (Kadikoy) و سانجاکتپه (Sancaktepe) در سمت آسیایی هستند.

آنکارا : اکثر وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها در آنکارا متمرکز هستند و پایتخت سیاسی کشور که از نظر پروژه های مسکن موجود در آن شاهد پیشرفت چشمگیری است. مهمترین مناطق سرمایه گذاری در آنکارا شامل چانکایا (Çankaya)، آلتینداغ (Altindag)، کاشی اوران (Kashi Oran)، قهرمان کازان (Kahraman Kazan)، گلباشی (Gulbaşı)، آلتین (Altin) و سینجان (Sincan) است.

آنتالیا : آنتالیا، پایتخت توریستی ترکیه است که تمام عناصر مسکن امن و راحت در آن در آغوش طبیعت جذاب متمرکز شده است و برجسته ترین مناطق سرمایه گذاری در آن، کنیالتی Konyaalti ، آلانیا Alanya ، کمر Kemer ، سریک Serik، کوملوکا Kumluca است.

بورسا : بورسا پایتخت باستانی امپراتوری عثمانی است و مظهر بسیاری از جاذبه های باستانی و توریستی برجسته ترکیه است. این شهر به استانبول نزدیک است و بسیاری از املاک و مستغلات و بخش‌های صنعتی را در بر می‌گیرد. Mudanya، Inegol، Nilufer، Osmangazi از مهمترین مناطق سرمایه گذاری آن هستند.

ترابزون : ترابزون که به عروس دریای سیاه لقب گرفته است، شگفت انگیزترین مناظر را در بر می گیرد، مجموعه ای از مجتمع‌های مسکونی با سبک شهری فوق العاده و مناظر جذابی از مناظر اطراف را ارائه می دهد. Akçaabat، Araki، Arsin، Maçka، Ortahisar، Yomra از جمله مناطق سرمایه‌گذاری مهم تلقی می شوند.

ساکاریا : ساکاریا با ویژگی های مثال زدنی و محیطی استاتیک به دور از سر و صدا و ازدحام ترافیک شناخته شده است، برخی از مهم ترین مکان‌های سرمایه گذاری این شهر شامل Adbabazri، Sapanca، Karasu، Serdivan، Ak Yazi است.

آیا سرمایه گذاری و خرید ملک در ترکیه توصیه می‌شود؟

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در ترکیه

آمارهای صادر شده توسط موسسات آماری ترکیه میزان تقاضا برای انواع بازار املاک را نشان می دهد تا اینکه در سال های اخیر شاهد اعداد بسیار زیادی در فروش املاک بوده ایم که نشان دهنده واقعیت پویای بازار به ویژه در مناطق گرم در نزدیکی پروژه های بزرگ، حمل و نقل، مراکز تجاری و غیره است. اگر این آمار را بررسی کنید، متوجه اهمیت این بخش سرمایه گذاری در ترکیه، به ویژه در شهرهای بزرگی خواهید شد که قیمت آنها طی دو سال گذشته افزایش سریعی داشته است.

آیا سرمایه گذاری املاک در ترکیه سودآور است؟

قبل از پاسخ به این سوال، باید اعلام کنیم که همه املاک و مستغلات در یک مقیاس نیستند و یک ملک در یک منطقه دورافتاده را نمی توان به عنوان یک ملک در نقطه داغ در بازار املاک تلقی کرد. از این رو باید بدانید که انتخاب صحیح ملک به صورت هوشمندانه قضاوت نهایی در پاسخ به این سوال است.

بنابراین کیفیت انتخاب ملک شما ممکن است به شما این امکان را بدهد که بیشتر از آنچه انتظار دارید سود کنید. بر اساس تجربیاتی که در این زمینه بدست آورده‌ایم که نرخ‌های افزایش قیمت در یک دوره بسیار کوتاه تقریباً 30 درصد قیمت خود ملک بوده است. و این بدون شک به هوش سرمایه گذار و انتخاب موفق سرمایه‌گذار مربوط می شود.

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در ترکیه

علیرغم بحران جهانی کرونا، بخش املاک و مستغلات کمترین آسیب را در بخش اقتصادی ترکیه داشته است، تا جایی که موج تعطیلی‌ها به دلیل تاخیر در اجرای بسیاری از پروژه ها به افزایش قیمت املاک کمک کرد که منجر به افزایش نیز قیمت شد. قیمت اجاره آپارتمان‌ها در استانبول و بسیاری از شهرهای دیگر به موازات بحران کرونا و کاهش نرخ ارز لیر ترکیه افزایش یافته و گاهی به بیش از 70 درصد می رسد. داغی بازار املاک ترکیه را نیز شاخص قیمت مسکن جدید در ترکیه برای دسامبر 2021 نشان می دهد که از ابتدای مطالعه در سال 2010 تا کنون 115.10 درصد افزایش یافته است.

موسسه مهاجرتی آرال گام

مجموعه آرال گام، یک مرکز تخصصی ارائه دهنده کلیه‌ی خدمات مربوط به مهاجرت به کشور ترکیه می باشد. همچنین شما می توانید خدماتی مانند، افتتاح حساب بانکی در ترکیه، خرید ملک در ترکیه، ثبت شرکت در ترکیه، ثبت ازدواج بین المللی در ترکیه، اجاره ملک در ترکیه، اخذ شهروندی کشور ترکیه، تحصیل در ترکیه، تحصیل پزشکی در ترکیه، افتتاح حساب بین المللی به صورت غیرحضوری را به راحتی با همکاری مجموعه آرال گام در کشور ترکیه انجام دهید. موسسه مهاجرتی آرال گام از مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات مشاوره استقبال نموده و این خدمات را به صورت رایگان در اختیار ایشان قرار می دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا